Boligbanken ASA

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Innledning

Denne redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger er utarbeidet av Boligbanken ASA i henhold til åpenhetsloven § 5.

Virksomhetens organisering

Boligbanken driver bankvirksomhet med fokus på produkter og tjenester som ivaretar behovene til boligbyggelag, borettslag og sameier. Selskapet har kontor i Lillestrøm. Selskapet har syv ansatte.

Selskapets største aksjonærer er BORI BBL, NBBO BBL, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidige, ABBL BBL og Enqvist Boligforvaltning AS med til sammen 90 % av utestående aksjer.

Virksomhetens rutiner for menneskerettigheter

Boligbanken støtter fullt opp om og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme.

Selskapet har en policy om menneskerettigheter og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten og i selskapets leverandør-/verdikjede. Arbeidet med menneskerettigheter og åpenhetsloven er lagt til CEO i selskapet, inngår som en del av selskapets andre compliance-rutiner, og er forankret i selskapets styre.

Selskapet stiller krav og forventninger til sine leverandører om ivaretakelse av menneskerettighetene. Selskapet har rutiner for å følge opp og innhente informasjon fra leverandører og forretningspartnere og for å vurdere menneskerettighetsrisiko ved inngåelse av avtaleforhold.

Minimum en gang i året foretar selskapet en kartlegging og vurdering av risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Ytterligere vurderinger gjennomføres fortløpende hvis forholdene tilsier det. Karleggingen og vurderingen baseres på en fastsatt guide. Tiltak vil gjennomføres hvis ansett nødvendig.

Alle ansatte er kjent med selskapets rutiner etter åpenhetsloven som en del av selskapets compliance-opplæring. Selskapet har få ansatte, korte linjer og god informasjonsflyt. Dette gir en fordel i arbeidet etter åpenhetsloven.

Selskapets aktsomhetsvurderinger

Selskapet foretok høsten 2022 (26.10.22) en karlegging og vurdering av selskapets forretningsvirksomhet, leverandørkjede og forretningspartnere. Vurderingene har deretter blitt oppdatert og fulgt opp som nødvendig. 

Generelt anses risikoen for at selskapet forårsaker eller bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som lav. Det samme gjelder risikoen som selskapet er direkte knyttet til gjennom leverandørkjede og forretningspartnere (jf. åpenhetsloven § 3 d og e).

Selskapet har relativt sett få leverandører og forretningspartnere, og disse består stort sett av renommerte selskaper med egne rutiner på området.

Selskapets aktsomhetsvurderinger har så langt ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser. Det har derfor heller ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak ut over den generelle oppfølgingen av forretningsvirksomhet og leverandørkjede/forretningspartnere, som nærmere beskrevet ovenfor.

***

Dette dokumentet er godkjent av styret i Boligbanken ASA